ZAKŁAD TECHNICZNEJ OBSŁUGI BUDOWNICTWA i HANDLU
Krystyna Łaba 31-813 Kraków, Os. Kalinowe 9/6
Telefon 501669824, 503919442 Telefaks 12 647 20 55


e-mail: ztobih_erpol@wp.pl

 

Szanowny zarządco nieruchomości, inwestorze, gościu w tym miejscu pragniemy umożliwić Ci zapoznanie się z przedmiotem i technologią naszej działalności kontrolno-pomiarowej.

Nasza firma wykonuje usługi kontrolno-pomiarowe w następującym zakresie:

- Roczne kontrole instalacji gazowych wymagane przez Prawo Budowlane;

- Główne próby szczelności instalacji gazowych

- Kontrole procesu spalania urządzeń gazowych na zawartość tlenku węgla.

- Okresowa kontrola szczelności instalacji gazowej (roczna próba gazowa): polega na sprawdzeniu stanu technicznego i szczelności instalacji gazowej. Wymóg przeprowadzenia tej kontroli we wszelkich użytkowanych obiektach budowlanych (zarówno mieszkalnych jak i przemysłowych) nakładają przepisy Prawa Budowlanego(art. 62 ust. 1 lit. c ustawy Prawo Budowlane). Kontrolę przeprowadzamy zgodnie z normą PN-M-34507:2002. Kontrola obejmuje sprawdzenie stanu technicznego następujących elementów: pionowych i poziomych instalacji gazowych w budynku (kurków głównych i ich połączeń z przewodami, pionów gazowych oraz odcinków przewodów do gazomierzy, gazomierzy, części instalacji od gazomierzy do urządzeń gazowych, urządzeń gazowych, przewodów spalinowych oraz powietrzno-spalinowych stanowiących elementy składowe urządzeń gazowych, urządzeń sygnalizacyjno odcinających). Do kontroli używamy nowoczesnych atestowanych elektronicznych detektorów nieszczelności, kontrolę wykonują doświadczeni pracownicy posiadający uprawnienia państwowe. Z kontroli sporządzany jest protokół, który zgodnie z Prawem Budowlanym mają obowiązek przechowywać zarządcy budynku.

- Główna próba szczelności instalacji gazowej: polega na sprawdzeniu szczelności instalacji gazowej napełnionej gazem pod ciśnieniem roboczym 0,05 Mega Pascala. Główną próbę szczelności należy wykonać w przypadkach: wykonania nowej instalacji gazowej; wykonania jej przebudowy lub remontu; wyłączenia jej z użytkowania na okres dłuższy niż 6 miesięcy. Protokół z przeprowadzenia głównej próby szczelności wymagany jest do przeprowadzenia odbioru technicznego i zawieszenia gazomierza (przez zakład gazowniczy). Wykonywanie głównej próby w ramach kontroli okresowej - raz na 5 lat, znacznie zwiększa bezpieczeństwo użytkowania instalacji. Główna próba szczelności wykonywana jest z użyciem nowoczesnego, atestowanego, elektronicznego urządzenia badającego instalacje na upływ gazu przez możliwe nieszczelności. Wynik głównej próby szczelności określa się w litrach na godzinę, nowa instalacja gazowa powinna legitymować się wynikiem 0,0 l/h co oznacza jej 100% szczelność. Sporządza się pozytywny protokół z przeprowadzenia głównej próby szczelności jeżeli wypływ gazu nie przekracza 1,0 l/h. w razie wykrycia nieszczelności nasi doświadczeni pracownicy doradzą klientowi sposób uszczelnienia instalacji tak aby uzyskać jak najlepszy efekt przy możliwie małych kosztach tej inwestycji.

- Analiza spalania urządzenia gazowego na zawartość tlenku węgla (CO) w spalinach: Polega ona na badaniu stężenia tlenku węgla w czasie spalania gazu w gazowych ogrzewaczach wody tj. piece gazowe łazienkowe i termy gazowe. Tlenek węgla jest jedynym składnikiem spalin powodującym zagrożenie dla życia użytkownika urządzenia gazowego. Wiąże się trwale z hemoglobiną, odpowiedzialną za dotlenienie tkanek człowieka. Prowadzi do utraty świadomości i zgonu użytkownika niesprawnego urządzenia. Tlenek węgla jako gaz bezbarwny, bezwonny, łatwo mieszający się z powietrzem jest niebezpieczny ze względu na gęstość zbliżoną do gęstości powietrza. Dopuszczalne maksymalne stężenie CO zawarte w spalinach  w gazowym ogrzewaczu wody wynosi 0,05% /500 ppm/ (PN-87/M-40301 pkt.3.3.3). Aby zapobiec utracie zdrowia i życia przez użytkowników gazowych ogrzewaczy wody zaleca się coroczną kontrolę spalania pieca gazowego na zawartość tlenku węgla w spalinach. Piec gazowy powinien być serwisowany (czyszczony) zgodnie z instrukcją obsługi (z częstotliwością od roku do trzech lat, w zależności od producenta). Podczas eksploatacji na elementach pieca gazowego odpowiedzialnych za prawidłowość procesu spalania osadza się sadza. Jest to tak zwane zabrudzenie pieca, szybkość tego procesu zależy od wielu czynników: Modelu, Marki ale przede wszystkim od jakości ciągu kominowego. W zabrudzonym piecu dochodzi do procesu tak zwanego niepełnego spalania, w skutek którego zamiast nieszkodliwego dwutlenku węgla wytwarza się zabójczy tlenek. Oferujemy państwu kontrolę procesu spalania (w warunkach w jakich piec jest na codzień używany). Dokonujemy jej używając bardzo nowoczesnego elektronicznego miernika poziomu tlenku węgla. Z przeprowadzanej kontroli sporządzany jest protokół na którym ujęta jest ilość tlenku węgla z dokładnością do 0,0001% (1 ppm). w razie przekroczenia przez urządzenie normy nasi pracownicy pouczają użytkownika o konieczności wyczyszczenia pieca będącego jego własnością. Ta informacja może okazać się bezcenna, ratując mu i jego rodzinie życie  i zdrowie oraz oszczędzając zarządcy budynku kłopotliwych rozmów z policją i prokuratorem. W budynkach wielokondygnacyjnych w których występują zaburzenia ciągu kominowego może zdarzyć się tak że nawet jeden niesprawny piec może zatruć wielu lokatorów w pionie kominowym (w wypadku przedostania się spalin do wentylacji). Przy czym sam winny lokator może nie ucierpieć, narażając życie i zdrowie swoich sąsiadów. Podczas dokonywanej kontroli nasi pracownicy sprawdzają także czy spełnione są warunki bezpieczeństwa przeciwpożarowego, w razie zauważenia usterki informują o tym zarządcę nieruchomości i lokatora.

Jeśli mają Państwo jeszcze jakieś pytania zapraszamy do kontaktu z nami.

Zachęcamy także do zapoznania się z naszą ofertą oraz doświadczeniem.


Kliknij tu aby wydrukować stronę: Drukuj stronę